Medation policy

Opdracht tot bemiddeling bij aanhuur van woonruimte

Ondergetekende(n):

Naam                         : ………………………………

adres                          :……………………………….

postcode/woonplaats :……………………………….

geboren te                  :………………………………

geboren op                 :………………………………

gelegitimeerd met      :……………………………….

nummer legitimatie    :………………geldig tot:……..

telefoonnummer         : …………………e-mail:……

hierna te noemen “Opdrachtgever”,

heeft op ………………………………. een Opdracht tot bemiddeling bij aanhuur (hierna te noemen “de Opdracht”) verstrekt aan  P.J.F. van der Tweel , als VBO-makelaar  werkzaam bij Tweelwonen, Oude Herengracht 18, 2312 LN Leiden, telefoonnummer:     071-5246878 e-mailadres : mail@tweelwonen.nl,                                           

hierna te noemen “Makelaar”, die door medeondertekening verklaart deze Opdracht aan te nemen.

Op deze opdracht zijn van toepassing de ‘Algemene Consumentenvoorwaarden van VBO Makelaars O.Z. (AV CZ/44)’, zoals tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad d.d. juni 2005, welke in werking zijn getreden per 16 juni 2011. Verder zijn van toepassing de Gedragscode en het Reglement op de Tuchtrechtspraak van Vereniging VBO Makelaar. De opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen. In deze opdracht zijn de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever en de makelaar omschreven.

De Opdrachtgever en de Makelaar zijn overeengekomen:

De Makelaar voert alle door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.

De opdracht van de Makelaar omvat:

O De volledige aanhuurdienstverlening

of

O De volgende deeldiensten:

O het bezichtigen van door opdrachtgever aangegeven huurwoningen

O het checken van kandidaat-verhuurders

O het bepalen van de meest redelijke huurprijs / de gevraagde huurprijs

O het voeren van onderhandelingen bij aanhuur van het object

O het opstellen van een huurovereenkomst als de verhuurder dit niet verzorgt

O de begeleiding bij de oplevering van de woning

O andere te weten ____________________________________

Volledige aanhuurdienstverlening houdt alle hierboven genoemde deeldiensten in tenzij in deze overeenkomst hierop nadere afspraken zijn gemaakt.       

Partijen zijn voorts overeengekomen dat:
  1. de Makelaar alle door hem/haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uitvoert met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever; 
  2. de Opdrachtgever zich verplicht tot het betalen van een vergoeding voor de geleverde werkzaamheden, hierna te noemen “Courtage” zoals hieronder is overeengekomen.
  3. Partijen zijn, met inachtneming van de artikelen 8 en 13 van bovengenoemde Algemene Consumentenvoorwaarden, een Courtage overeengekomen als volgt: het bedrag gelijk aan 1 huurmaand De courtage wordt verhoogd met de omzetbelasting ter grootte van 21%.
  4. de opdrachtgever zich onthoudt van het verstrekken van opdrachten aan anderen dan de Makelaar en voert ook zelf geen onderhandelingen, doet geen toezeggingen buiten de Makelaarom en brengt geen overeenkomsten tot stand buiten de Makelaar om.
  5. Bij een eventuele intrekking van de Opdracht, of beëindiging daarvan op andere wijze, de tot dan gemaakte kosten aan hem in rekening worden gebracht. De in rekening te brengen kosten moeten door de Makelaar op verzoek van de Opdrachtgever, worden aangetoond.
De werkzaamheden van de VBO-makelaar/taxateur zullen o.a. bestaan uit de volgende diensten:
  1. kadastrale en gemeentelijke recherche; het beoordelen van de huurprijs van het registergoed; het checken van de kandidaat-verhuurder;
  2. het verstrekken van adviezen om tot aanhuur van het registergoed te komen, alsmede het voeren van de onderhandelingen namens de opdrachtgever met de verhurende partij of diens vertegenwoordigers;
  3. begeleiding bij de met de afwikkeling van de aanhuur verband houdende zaken zoals o.a.: beoordeling van de huurovereenkomst, aanvraag woonvergunning, opleveringsbezichtiging;
de Opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Beëindiging geschiedt overeenkomstig artikel 6 van de Algemene Consumentenvoorwaarden.
 

Overige bepalingen:

1) De kosten voor het aangaan van de opdracht tot bemiddeling bij aanhuur zijn 50 euro inclusief BTW

2) Indien deze opdracht tot bemiddeling niet eindigt door vervulling van de opdracht maar op een andere wijze eindigt, komen partijen, in aanvulling op artikel 12.2 en artikel 6.3 van de algemene consumenten-voorwaarden overeen dat de opdrachtgever naast de door hem verschuldigde kosten zoals bedoeld in artikel 12 van deze opdracht de navolgende vergoedingen is verschuldigd:

-werkzaamheden ten behoeve recherche van een huurobject: 75 euro per object

-werkzaamheden per bezichtiging: 135 euro per bezichtiging

-het in rekening te brengen uurtarief bedraagt: € 135 euro

EU RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN 2014

Wanneer de opdracht betrekking heeft op dienstverlening ten aanzien van voor bewoning bestemde ruimte, is op deze opdracht tot dienstverlening:

o   Geen bedenktijd van toepassing, indien de opdracht tot stand is gekomen op het kantoor van het VBO-lid. Doch heeft het VBO-lid de informatieplicht van de richtlijn consumentenrechten correct en volledig toegepast;

o   Veertien dagen bedenktijd na ondertekening van toepassing, indien de opdracht op een andere wijze tot stand is gekomen dan op het kantoor van het VBO-lid. Eveneens heeft het VBO-lid de informatieplicht van de richtlijn consumentenrechten correct en volledig toegepast;

Ingeval het VBO-lid de opdrachtgever niet heeft geïnformeerd over de bedenktijd, wordt deze verlengd tot maximaal één jaar na de totstandkoming van de opdracht. Ontvangt de opdrachtgever deze informatie op een later moment alsnog van het VBO-lid, dan geldt de bedenktijd van veertien dagen vanaf dat moment.

Als de opdrachtgever gebruik wil maken van zijn recht op herroeping van de opdracht, meldt hij dit binnen de bedenktijd met de gestelde termijn van 14 kalenderdagen door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan het VBO-lid. Na ontvangst van deze mededeling stuurt het VBO-lid onverwijld een ontvangstbevestiging.

Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de bedenktijd, kan het VBO-lid slechts de tot dan toe daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening brengen bij opdrachtgever.

De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Verklaring opdrachtgever ten aanzien van bedenktijd

De opdrachtgever verklaart expliciet van zijn bedenktijd af te zien en verzoekt het VBO-lid direct te beginnen met zijn dienstverlening:                                                                                     ja/nee

 Voor akkoord door opdrachtgever geparafeerd:      …………..

Alle in deze overeenkomst genoemde kosten en honoraria zijn exclusief 21 % BTW.

Aldus overeengekomen en in tweevoud/____voud ondertekend:

Te _________________, d.d. ________________,

 

Handtekening Opdrachtgever(s)       Handtekening Echtgeno(o)t(e)/partner         Handtekening Makelaar

_________________________         _________________________                    ___________________

 

Deze overeenkomst mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO Makelaar. Copyright VBO Makelaar augustus 2013 versie 1.