Disclaimer

  • Tweelwonen en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website van Tweelwonen en verwante informatiediensten.
  • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
  • De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Tweelwonen en zijn informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
  • Tweelwonen is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is hij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of verantwoordelijk t.a.v. de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien Tweelwonen gewaarschuwd werd voor zulke schade.
  • Het is mogelijk dat Tweelwonen een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en de vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
  • Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Bij een succelvolle bemiddeling rekent Tweelwonen 1,21 x een huurmaand aan courtage. Bij professionele opdrachtgevers kan een korting worden toegepast.

 De Algemene Consumentenvoorwaarden VBO zijn van toepassing.

vbo makelaar algemene consumentenvoorwaarden

Indien de Opdrachtgever geen consument is dan zijn de Algemene voorwaarden Professionele opdrachtgevers van toepassing.

vbo makelaar algemene voorwaarden voor professionele opdrachtgevers